Po-Ne: 08:00 - 18:00

24h servisná pohotovosť

Registrácia zariadenia

pre získanie záruky

Zavolajte nám

+421 951 001 001

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané našou spoločnosťou Eren Group s.r.o., so sídlom Narcisová 10, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, Slovenská republika, IČO: 51 937 450. Kontaktovať nás ako prevádzkovateľa osobných údajov môžete prostredníctvom týchto spôsobov:

 • emailom: obchod@chladenie.info;
 • poštou: Eren Group s.r.o., so sídlom Narcisová 10, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, Slovenská republika;
 • telefonicky na telefónnom čísle +421 915 973 229.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Eren Group s.r.o., so sídlom Narcisová 10, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, Slovenská republika, IČO: 51 937 450, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.: 131426/B (ďalej tiež „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame, aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a jeho účel?

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v ktorom sme ich získali priamo od Vás (napr. prostredníctvom e-mailovej alebo telefonickej komunikácie, kontaktného formuláru, objednávky, formuláru pre registráciu záruky zariadenia, formuláru k napísaniu hodnotenia, formuláru pre dohodnutie si osobného stretnutia/obhliadky nehnuteľnosti, rezervačného kalendára, etc.).

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania našich služieb a tovarov.

Z dôvodu potreby týchto údajov pre uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo je spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov nevyhnutné. V danom prípade sa súhlas dotknutej osoby, t.j. Váš súhlas nevyžaduje nakoľko takéto spracovanie osobných údajov je v súlade so zákonným dôvodom spracovania osobných údajov – plnenie zo zmluvy, vrátane predzmluvných rokovaní (vyhotovenie cenových ponúk, obhliadka nehnuteľnosti, etc.). Z tohto dôvodu spracovávame Vaše osobné údaje aj naďalej po poskytnutí služby, či predaji tovaru a to pre účely plnenia povinností zo zmluvy, napr. v prípadoch vrátenia tovaru, či uplatnenia si zodpovednosti za vady (reklamácie).

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom marketingu.

Typickým príkladom spracovania Vašich osobných údajov pre účely marketingu je organizácia marketingových podujatí za účelom podpory predaja tovarov a služieb spočívajúcich vo vyhlásení súťaže, jej vyhodnotení a ukončení až po samotné odovzdanie výhry, resp. ceny. Vaše osobné údaje budú spracované len počas trvania súťaže.

K tomuto účelu tiež patria rôzne reklamné oznámenia a informácie poskytované prostredníctvom elektronickej pošty. K týmto oznámenia sa Váš súhlas vyžaduje.

Spracovanie osobných údajov pre účely zasielania newsletteru.

Zasielanie newsletteru je podmienené udelením Vašeho súhlasu. Právny dôvod spracovania Vašich osobných údajov je teda udelenie súhlasu dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov.

Zákazníkom, ktorý nakúpia tovar alebo služby v našom e-shope môžeme zasielať newsletter aj bez udelenia ich súhlasu.

Odhlásenie sa z newsletteru je v oboch vyššie uvedených prípadoch možné prostredníctvom odkazu na konci predmetného newsletteru. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie a preto Vás nebudeme newsletterom zaťažovať po úspešnom odhlásení.

Spracovanie osobných údajov za účelom poskytnutia hodnotenia našich služieb.

Vami poskytnuté osobné údaje prostredníctvom formuláru „Napísať hodnotenie“ budú spracovávané po dobu zverejneného hodnotenia na našej webovej stránke. Tieto údaje budú spracovávané až kým nepožiadate o zmazanie hodnotenia. Spoločnosť je v prípade kontroly povinná predložiť orgánu dozoru podklad k daným hodnoteniam tak, aby tieto neboli vyhodnotené ako klamlivá reklama.

Naša spoločnosť neposkytuje Vaše osobné údaje žiadnej inej platforme určenej k hodnoteniam predajcov a zhotoviteľov. V prípade, že sa takéto údaje rozhodneme tretím osobám poskytovať tak len a jedine s Vašim súhlasom, pričom o potrebe jeho udelenia budete vopred informovaní.Vaše osobné údaje budeme spracovávať aj za účelom ochrany našich práv a oprávnených záujmov, pričom tieto môžu byť použité v prípadnom sporovom konaní. Takéto spracovanie osobných údajov nepodlieha Vašemu súhlasu.

Spracovanie osobných údajov na základe ostatných právnych predpisov.

Povinnosť spracovávať Vaše osobné údaje nám ukladajú niektoré právne predpisy, najmä, nie však výlučne právne predpisy daňové a účtovné, etc. Spracovanie Vašich osobných údajov preto nie je podmienené udelením Vášho súhlasu. Tieto údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú, resp. po dobu, ktorú ukladajú predmetné právne predpisy.

Spracovanie osobitných údajov, tzv. Cookies.

Pre podrobné informácie týkajúce sa spracovávania súborov Cookies prosím prejdite na stránku určenú zásadám používania súborov cookies.

Spracúvané osobné údaje

V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov spracúvame najmä nasledujúce osobné údaje:

 1. Identifikačné údaje, tými sa rozumie najmä meno a priezvisko, titul, rok narodenia, IP adresa, IČO a DIČ pokiaľ jeho spracovanie vyžadujú príslušné právne predpisy. 
 2. Kontaktné údaje, tými sa rozumejú najmä adresa bydliska alebo sídla, prípadne doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne ďalšie kontaktné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytol/a.
 3. Ostatné údaje týkajúce sa o poskytnutých tovaroch a službách, vrátane spoločnej komunikácie, z ktorej vyplýva Vaše uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady alebo iných práv, ktoré Vám vyplývajú zo zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou.
Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame: 

 • s Vašim súhlasom so spracovaním osobných údajov – v takomto prípade Vám bol/a informácia o spracovaní osobných údajov poskytnutá pred udelením Vášho súhlasu. V prípade, že máte akékoľvek doplňujúce otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, obráťte sa prosím na prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov;
 • na základe uzatvorenej zmluvy, v zmysle ktorej vyplývajú jej účasntíkom práva a povinnosti na plnenie ktorých sa Váš súhlas nevyžaduje;
 • z titulu našeho oprávneného záujmu slúžiaceho najmä k ochrane našich záujmov a práv, zasielaniu obchodných oznámení (ak ste našim zákazníkom), či predchádzaniu akýchkoľvek sankcií vyplývajúcich z iných právnych predpisov;
 • na základe ostatných právnych predpisov, ktoré nám ako Prevádzkovateľovi ukladajú povinnosť spracovávať Vaše osobné údaje.
Kto je príjemcom Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené rovnako externým poskytovateľom služieb za účelom poskytovania ich služieb, ako napr. hostovanie internetových stránok, analýzy dát, cieľený marketing a re-marketing, prevádzkovateľom platobných služieb pre prevod finančných prostriedkov,poskytovanie informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, služby zákazníkom, doručovateľským spoločnostiam, doručovania e-mailov, audit, právne, daňové, účtovné a ďalšie služby.

Prenos osobných údajov do zahraničia mimo EÚ?

Nie, Vaše osobné údaje nebudú posielané do zahraničia mimo Európskej únie.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú alebo prípustnú pre stanovené účely, na ktoré boli získané, pokým nepominie účel spracúvania osobných údajov, s ohľadom na primeranú dobu pre uplynutie premlčacích lehôt či iných lehôt na ochranu alebo uplatnenie zákonných či iných oprávnených nárokov a podľa zákonom stanovených lehôt na archiváciu a skartáciu.

Medzi kritéria používané na určenie dĺžky uchovávania údajov patrí: (i) doba, po ktorú trvá zmluvný vzťah; (ii) existencia právnej povinnosti, (iii) prípustnosť takého uchovania vzhľadom k nášmu oprávnenému záujmu a (iv) zákonom stanovené lehoty na archiváciu a skartáciu.

Aké práva môžete v súvislosti so spracúvaním osobných údajov uplatniť?
 • Právo na prístup k osobným údajom 
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na výmaz osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo na prenositeľnosť osobných údajov
 • Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 • Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
Na koho sa môžem obrátiť, ak sa domnievam, že spracúvanie mojich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom?

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte.

Dochádza pri spracúvaní mojich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Nie, pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.